Navigace

Obsah

Logo projektu

Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti

 

ZŠ a MŠ Dub nad Moravou je zapojena do projektu kolegiální podpory.

 

Projekt je určen pro pedagogy základních a středních škol ze všech krajů ČR, zaměřuje se nejen na kolegiální podporu v oblasti výuky přírodovědných předmětů, ale i na rozvoj mentorských dovedností. Za čtyři roky se ho zúčastní 184 pedagogů z 64 škol.

 

Díky projektu podpoříme zkušené pedagogy, aby působili jako lídři a interní mentoři na svých školách a v regionu. Ve školách vzniknou týmy pedagogů, kteří budou společně plánovat, navštěvovat se při výuce a reflektovat ji, rozvinou své zkušenosti s aktivními metodami výuky v přírodovědné oblasti a své dovednosti pro vedení a mentoring kolegů.

V jednotlivých letech realizace projektu se uskuteční několik společných setkání, určených ke vzájemnému sdílení dobré praxe všech zapojených pedagogů.  Některé školy začnou fungovat jako centra kolegiální podpory nabízející vzdělávání, setkávání a podporu pedagogům z dalších škol. Proběhne také vyhodnocení dopadu projektu na dovednosti pro kolegiální podporu pedagogů.

Prostřednictvím práce s pedagogy podpoříme také rozvoj přírodovědné gramotnosti u žáků, jejich zájem o přírodu a studium přírodovědných oborů. Pomocí konstruktivistických přístupů a aktivizačních metod učení přispějeme k využívání badatelsky orientovaného vyučování, místně a v přírodě zakotvenému učení, předávání kompetencí k řešení problémů v prostředí školy či obce.

 

Příjemce:

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. http://terezanet.cz/cz

 

Partneři:

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s – http://sever.ekologickavychova.cz/

 

Koordinátorka a metodička projektu: Hana Mikulicová, hana.mikulicova(at)lipka.cz

Manažerka projektu: Lenka Kopáčová, lenka.kopacova(at)lipka.cz

 

Realizační období projektu je od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2020.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 


Název projektu: Škola otevřená Evropě.

V únoru 2016 jsme požádali o grant na realizaci projektu v rámci klíčové akce 1 programu Erasmus+. Tento program Evropské komise umožňuje vybraným školám vyslat pedagogické pracovníky na vzdělávací kurzy do zahraničí a vedle jazykových schopností si vylepšit dovednosti metodologické, manažerské a organizační.

Získaný grant 22.121euro bude v našem případě využitý na jazykové kurzy němčiny v Rakousku, angličtiny ve Velké Británii a na Maltě, kurz tzv. outdoorové pedagogiky v Rumunsku a  kurz organizování mezinárodních projektů v Itálii. Ředitel školy spolu s dalším pedagogem se zúčastní tzv. stínování kolegů ve škole v polském městě Lesnica, kdy půjde o získání inspirace a osvojení dalších efektivních metod vedení školy.

Celkem v období dvouletého trvání projektu vyjede na zahraniční vzdělávací akce 8 pracovníků školy, kteří se zúčastní 10 kurzů.

 

Hodnocení prvního roku realizace projektu (1.9.2016 – 30.8.2017)

Škola otevřená Evropě, číslo projektu 2016-1-CZ01-KA101-023342

 

V uvedeném období bylo zrealizováno celkem 11 mobilit, z toho 9 představovalo účast na jazykových a metodických kurzech ( 8 pro pedagogy, 1 pro ekonomku školy) a 2 mobility spočívaly v tzv. stínování pracovníků partnerské školy. Z uvedených 11 mobilit byl požadován grant EU pouze na 10, nad rámec grantu byla zrealizována mobilita job shadowing v polské partnerské škole.

Výše uvedených 8 mobilit pro pedagogy bylo zaměřeno na:

•        Rozvoj jazykových kompetencí učitelů ( anglický a německý jazyk, celkem 3 mobility). Hodnocení mobilit: zúčastnění učitelé očekávali především zkvalitnění svého vlastního jazykového projevu a následně zkvalitnění své výuky konkrétního cizího jazyka. Zlepšily se jejich komunikační dovednosti, ale i povědomí o reáliích zemí, v nichž se vyučovaný jazyk používá. V budoucnu se hodlají zaměřit na rozvoj metodických dovedností a případně se zúčastnit kurzů, jež by jim umožnily rozšíření portfolia používaných výukových metod.

•        Rozvoj metodických a organizačních kompetencí v oblasti tzv. outdoorové pedagogiky (1 mob.) Hodnocení mobility: Splnila očekávání účastnice, řada představených metod a postupů byla inovativní, naopak některé aktivity byly cíleny spíše na méně zkušené pedagogy. Nicméně celkový dojem ze vzdělávací akce byl velmi dobrý a pedagožka začala zkušenosti využívat ve své práci koordinátora EVVO ve škole i při své práci v dalších projektech OPVVV, do nichž je škola zapojena.

•        Rozvoj metodických a organizačních kompetencí v oblasti projektového managementu (1 mob.) Hodnocení mobility: zúčastněný pedagog považuje za velmi přínosné seznámení s fungováním systému programu Erasmus+ a jednotlivých klíčových akcí. Ve své práci koordinátora školních sportovních akcí a lyžařských zájezdů žáků školy využívá manažerské metody, s nimiž se díky mobilitě seznámil.

•        Rozvoj metodických kompetencí pro učitele cizích jazyků ( anglický jazyk, celkem 3 mobility).

Hodnocení mobilit: Aprobovaná učitelka angličtiny se zúčastnila metodického kurzu pro učitele AJ, kde si významně rozšířila vlastní portfolio používaných metod a postupů vhodných zejména pro skupinu teenagerů, které vyučuje. Ve své běžné každodenní praxi  jen obtížně hledá vhodné materiály, proto mobilita naprosto splnila její očekávání. Začínající učitel angličtiny se zúčastnil jazykově – metodického kurzu zaměřeného na vzdělávání žáků se specifickými potřebami. Obsah kurzu mu umožnil seznámit se s vhodnými metodami a postupy, které již začal využívat ve vlastní výuce AJ na 2.stupni ZŠ. Kurz splnil jeho očekávání a poskytl mu i možnost navázat kontakty s dalšími pedagogy v podobné situaci a zahájit vzájemnou výměnu zkušeností. Učitelka MŠ  se zúčastnila kurzu zaměřeného na rozvoj mluvené angličtiny a výuku dětí v předškolním věku. Významně si zvýšila vlastní sebevědomí jako uživatelka angličtiny a seznámila se s řadou metod, které využije v doplňkových aktivitách na pracovišti při práci s dětmi, kde sice výuka angličtiny není obsahem ŠVP, nicméně rodiče tyto aktivity pro své děti vyžadují.

Mobilita realizovaná školní ekonomkou byla zaměřena na rozvoj komunikačních kompetencí pracovnice v anglickém jazyce. Absolvovaný kurz obecné angličtiny zvýšil její komunikační schopnosti a pozitivně ji ovlivnil v rozhodnutí věnovat se studiu angličtiny dále ve volném čase. Zkvalitněnou komunikační schopnost již začala využívat při časté telefonické komunikaci s polskou partnerskou školou.

Obě mobility tzv. stínování se realizovaly v polské škole, zúčastněný ředitel školy stínoval ředitelku partnerské školy a zúčastněný učitel tělesné výchovy čerpal inspiraci a zkušenosti v oblasti realizace sportovních projektů a akcí. Ředitel školy si chtěl odnést do vlastní praxe osvědčené a funkční manažerské postupy od zkušenější polské kolegyně. Vysoce ocenil zejména inspiraci školním informačním systémem školy v Lesnici, jehož prvky           ( zejména sběr dat k hodnocení práce školy a jejich evaluaci) hodlá zapracovat do práce vlastní školy. Byl přítomen i poradě pedagogického sboru a plánuje zaměřit se na větší delegování pravomocí na jednotlivé pedagogy tak, jak se tomu děje v partnerské škole. Učitel tělesné výchovy se inspiroval zejména organizací školních a regionálních soutěží a sbíral zkušenosti s přípravou zájmových sportovních aktivit ve školním klubu, školní družině a kroužcích.

V hodnoceném období byly zrealizovány všechny plánované mobility a jedna navíc. Jelikož jsme se jako příjemci grantu chovali velmi ekonomicky, budeme schopni připravit mobility pro další pedagogy. Předběžně plánujeme další výjezdy na tzv. job shadowing do školy v polské Lesnici, s níž jsme díky výše uvedenému stínování našimi pedagogy navázali spolupráci. Chceme si s polským partnerem vyměnit zkušenosti v oblasti dalších školních aktivit a připravit základy budoucí spolupráce v oblasti čerpání EU grantů. Tyto mobility budou zrealizovány do konce roku 2017, abychom měli dostatek času na vyhodnocení našeho projektu. Zapojí se nejen učitelé, ale i asistenti pedagoga a vychovatelky školní družiny.

Zpracovala Mgr. Ivana Buchtová, koordinátor projektu.