Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je úterý, 16. 10. 2018, 16:35:12

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 93
TÝDEN: 262
CELKEM: 391345

Navigace

Obsah

Rozvoj infrastruktury ZŠ a MŠ Dub nad Moravou  je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu

 

Rozvoj infrastruktury ZŠ a MŠ Dub nad Moravou

Název operačního programu

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl

SC 2.4

Číslo výzvy

12.výzva nositele ITI Olomoucké aglomerace, 66.výzva ŘO IROP

Výzva

12.výzva nositele ITI Olomoucké aglomerace - ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

66.výzva ŘO IROP - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI

Registrační číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005759

Datum zahájení projektu

01.09.2016

Datum ukončení projektu

28.2.2019

Příjemce podpory
a realizátor projektu

Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace

Pod Školou 209, 783 75 Dub nad Moravou

Statutární zástupce příjemce

Mgr. Radim Voštinka, ředitel školy

 

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je vybudování nové přístavby budovy školy, ve které se bude nacházet učebna pro výuku cizích jazyků a venkovní učebna pro výuku přírodopisu, přírodovědy, prvouky. Součástí projektu je i modernizace učebny na výuku fyziky a chemie, pořízení vybavení, úprava venkovního prostranství, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zajistit kvalitnější výuku v oblasti klíčových kompetencí za účelem zvýšení budoucího uplatnění žáků školy na trhu práce.

 

Výsledky projektu:

V důsledku realizace projektu bude zkvalitněna infrastruktura školy natolik, že dojde k modernizaci výuky, rozvoji znalostí žáků a jejich praktických dovedností. Žáci budou mít k dispozici nové a moderní prostory a technologie, které se zaslouží o implementaci zajímavých forem výuky. Projekt je zaměřen na modernizaci školy tak, aby odpovídala současným požadavkům na poskytování kvalitního vzdělávání při využívání moderních technologií. To se týká především výuky cizích jazyků, fyziky, chemie a dále také výuky přírodopisu, přírodovědy, prvouky. Mimo to bude jazyková učebna spolu s učebnou fyzikálně-chemickou sloužit k dalším podpůrným vzdělávacím činnostem při spolupráci s jinými školami. Využití nových či nově rekonstruovaných prostor se také dotkne dětí v rámci mimoškolních zájmových aktivit. Předkládaný projekt odráží potřeby kvalitní průpravy při získávání a rozšiřování znalostí v oblasti cizích jazyků, aplikace praktických dovedností i budování pozitivního vztahu k přírodě.

 


Logo projektu

Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti

 

ZŠ a MŠ Dub nad Moravou je zapojena do projektu kolegiální podpory.

 

Projekt je určen pro pedagogy základních a středních škol ze všech krajů ČR, zaměřuje se nejen na kolegiální podporu v oblasti výuky přírodovědných předmětů, ale i na rozvoj mentorských dovedností. Za čtyři roky se ho zúčastní 184 pedagogů z 64 škol.

 

Díky projektu podpoříme zkušené pedagogy, aby působili jako lídři a interní mentoři na svých školách a v regionu. Ve školách vzniknou týmy pedagogů, kteří budou společně plánovat, navštěvovat se při výuce a reflektovat ji, rozvinou své zkušenosti s aktivními metodami výuky v přírodovědné oblasti a své dovednosti pro vedení a mentoring kolegů.

V jednotlivých letech realizace projektu se uskuteční několik společných setkání, určených ke vzájemnému sdílení dobré praxe všech zapojených pedagogů.  Některé školy začnou fungovat jako centra kolegiální podpory nabízející vzdělávání, setkávání a podporu pedagogům z dalších škol. Proběhne také vyhodnocení dopadu projektu na dovednosti pro kolegiální podporu pedagogů.

Prostřednictvím práce s pedagogy podpoříme také rozvoj přírodovědné gramotnosti u žáků, jejich zájem o přírodu a studium přírodovědných oborů. Pomocí konstruktivistických přístupů a aktivizačních metod učení přispějeme k využívání badatelsky orientovaného vyučování, místně a v přírodě zakotvenému učení, předávání kompetencí k řešení problémů v prostředí školy či obce.

 

Příjemce:

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. http://terezanet.cz/cz

 

Partneři:

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s – http://sever.ekologickavychova.cz/

 

Koordinátorka a metodička projektu: Hana Mikulicová, hana.mikulicova(at)lipka.cz

Manažerka projektu: Lenka Kopáčová, lenka.kopacova(at)lipka.cz

 

Realizační období projektu je od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2020.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 


 

Název projektu: Škola otevřená Evropě.

V únoru 2016 jsme požádali o grant na realizaci projektu v rámci klíčové akce 1 programu Erasmus+. Tento program Evropské komise umožňuje vybraným školám vyslat pedagogické pracovníky na vzdělávací kurzy do zahraničí a vedle jazykových schopností si vylepšit dovednosti metodologické, manažerské a organizační.

Získaný grant 22.121euro bude v našem případě využitý na jazykové kurzy němčiny v Rakousku, angličtiny ve Velké Británii a na Maltě, kurz tzv. outdoorové pedagogiky v Rumunsku a  kurz organizování mezinárodních projektů v Itálii. Ředitel školy spolu s dalším pedagogem se zúčastní tzv. stínování kolegů ve škole v polském městě Lesnica, kdy půjde o získání inspirace a osvojení dalších efektivních metod vedení školy.

Celkem v období dvouletého trvání projektu vyjede na zahraniční vzdělávací akce 8 pracovníků školy, kteří se zúčastní 10 kurzů.

 

Hodnocení prvního roku realizace projektu (1.9.2016 – 30.8.2017)

Škola otevřená Evropě, číslo projektu 2016-1-CZ01-KA101-023342

 

V uvedeném období bylo zrealizováno celkem 11 mobilit, z toho 9 představovalo účast na jazykových a metodických kurzech ( 8 pro pedagogy, 1 pro ekonomku školy) a 2 mobility spočívaly v tzv. stínování pracovníků partnerské školy. Z uvedených 11 mobilit byl požadován grant EU pouze na 10, nad rámec grantu byla zrealizována mobilita job shadowing v polské partnerské škole.

Výše uvedených 8 mobilit pro pedagogy bylo zaměřeno na:

•        Rozvoj jazykových kompetencí učitelů ( anglický a německý jazyk, celkem 3 mobility). Hodnocení mobilit: zúčastnění učitelé očekávali především zkvalitnění svého vlastního jazykového projevu a následně zkvalitnění své výuky konkrétního cizího jazyka. Zlepšily se jejich komunikační dovednosti, ale i povědomí o reáliích zemí, v nichž se vyučovaný jazyk používá. V budoucnu se hodlají zaměřit na rozvoj metodických dovedností a případně se zúčastnit kurzů, jež by jim umožnily rozšíření portfolia používaných výukových metod.

•        Rozvoj metodických a organizačních kompetencí v oblasti tzv. outdoorové pedagogiky (1 mob.) Hodnocení mobility: Splnila očekávání účastnice, řada představených metod a postupů byla inovativní, naopak některé aktivity byly cíleny spíše na méně zkušené pedagogy. Nicméně celkový dojem ze vzdělávací akce byl velmi dobrý a pedagožka začala zkušenosti využívat ve své práci koordinátora EVVO ve škole i při své práci v dalších projektech OPVVV, do nichž je škola zapojena.

•        Rozvoj metodických a organizačních kompetencí v oblasti projektového managementu (1 mob.) Hodnocení mobility: zúčastněný pedagog považuje za velmi přínosné seznámení s fungováním systému programu Erasmus+ a jednotlivých klíčových akcí. Ve své práci koordinátora školních sportovních akcí a lyžařských zájezdů žáků školy využívá manažerské metody, s nimiž se díky mobilitě seznámil.

•        Rozvoj metodických kompetencí pro učitele cizích jazyků ( anglický jazyk, celkem 3 mobility).

Hodnocení mobilit: Aprobovaná učitelka angličtiny se zúčastnila metodického kurzu pro učitele AJ, kde si významně rozšířila vlastní portfolio používaných metod a postupů vhodných zejména pro skupinu teenagerů, které vyučuje. Ve své běžné každodenní praxi  jen obtížně hledá vhodné materiály, proto mobilita naprosto splnila její očekávání. Začínající učitel angličtiny se zúčastnil jazykově – metodického kurzu zaměřeného na vzdělávání žáků se specifickými potřebami. Obsah kurzu mu umožnil seznámit se s vhodnými metodami a postupy, které již začal využívat ve vlastní výuce AJ na 2.stupni ZŠ. Kurz splnil jeho očekávání a poskytl mu i možnost navázat kontakty s dalšími pedagogy v podobné situaci a zahájit vzájemnou výměnu zkušeností. Učitelka MŠ  se zúčastnila kurzu zaměřeného na rozvoj mluvené angličtiny a výuku dětí v předškolním věku. Významně si zvýšila vlastní sebevědomí jako uživatelka angličtiny a seznámila se s řadou metod, které využije v doplňkových aktivitách na pracovišti při práci s dětmi, kde sice výuka angličtiny není obsahem ŠVP, nicméně rodiče tyto aktivity pro své děti vyžadují.

Mobilita realizovaná školní ekonomkou byla zaměřena na rozvoj komunikačních kompetencí pracovnice v anglickém jazyce. Absolvovaný kurz obecné angličtiny zvýšil její komunikační schopnosti a pozitivně ji ovlivnil v rozhodnutí věnovat se studiu angličtiny dále ve volném čase. Zkvalitněnou komunikační schopnost již začala využívat při časté telefonické komunikaci s polskou partnerskou školou.

Obě mobility tzv. stínování se realizovaly v polské škole, zúčastněný ředitel školy stínoval ředitelku partnerské školy a zúčastněný učitel tělesné výchovy čerpal inspiraci a zkušenosti v oblasti realizace sportovních projektů a akcí. Ředitel školy si chtěl odnést do vlastní praxe osvědčené a funkční manažerské postupy od zkušenější polské kolegyně. Vysoce ocenil zejména inspiraci školním informačním systémem školy v Lesnici, jehož prvky           ( zejména sběr dat k hodnocení práce školy a jejich evaluaci) hodlá zapracovat do práce vlastní školy. Byl přítomen i poradě pedagogického sboru a plánuje zaměřit se na větší delegování pravomocí na jednotlivé pedagogy tak, jak se tomu děje v partnerské škole. Učitel tělesné výchovy se inspiroval zejména organizací školních a regionálních soutěží a sbíral zkušenosti s přípravou zájmových sportovních aktivit ve školním klubu, školní družině a kroužcích.

V hodnoceném období byly zrealizovány všechny plánované mobility a jedna navíc. Jelikož jsme se jako příjemci grantu chovali velmi ekonomicky, budeme schopni připravit mobility pro další pedagogy. Předběžně plánujeme další výjezdy na tzv. job shadowing do školy v polské Lesnici, s níž jsme díky výše uvedenému stínování našimi pedagogy navázali spolupráci. Chceme si s polským partnerem vyměnit zkušenosti v oblasti dalších školních aktivit a připravit základy budoucí spolupráce v oblasti čerpání EU grantů. Tyto mobility budou zrealizovány do konce roku 2017, abychom měli dostatek času na vyhodnocení našeho projektu. Zapojí se nejen učitelé, ale i asistenti pedagoga a vychovatelky školní družiny.

Zpracovala Mgr. Ivana Buchtová, koordinátor projektu.