Navigace

Obsah

Stránka

ZŠ: Volba povolání


Volba povolání

 

            Žáci 9. ročníku se jako každoročně zúčastnili Burzy středních škol SCHOLARIS, která se konala 22. 11. 2017. Každý žák dostal Atlas středních škol, kde jsou veškeré informace o středních školách Olomouckého kraje, včetně požadavků pro přijetí.

Dne 20. 12. 2017 také navštívili Úřad práce v Olomouci, kde se dozvěděli vše důležité o současné situaci na trhu práce. Žáci se mohli ve škole také setkat s náboráři vybraných středních škol, a to dle svého zájmu.

        Rodičům byly podány nejdůležitější informace v tištěné i ústní podobě na třídních schůzkách 9. 1. 2018.

         Přihlášky na střední školy dostali deváťáci a 4 žáci vycházející z 8. ročníku na začátku února již částečně vyplněné a s potvrzenými známkami. Museli je odevzdat do                1. 3. 2018.

Jakým způsobem je vyplnit a další informace o zápisových lístcích a případném odvolání se dověděli v rámci předmětu Pracovní výchova – svět práce přímo v hodinách, kdy si veškeré potřebné dokumenty zkusili vyplnit nanečisto.

 

V současné době probíhá první kolo přijímacích zkoušek na střední školy. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven pro všechny obory:

  1. termín: 10. května 2018
  2. termín: 11. května 2018

 

Hodnotí se splnění kritérií podle:

  • hodnocení na vysvědčeních ze základní školy
  • výsledků jednotné přijímací zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení (min 60%)-

započítává se lepší výsledek z testů vykonaných na obou školách

  • výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena
  • výsledků hodnocení dosaženého při talentové zkoušce, je-li stanovena
  • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí

  • obory, kde se přijímací zkouška nekoná - od 22. do 30. 4. 2018
  • obory s maturitní zkouškou – do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání

Přijatí uchazeči budou zveřejněni v anonymní podobě pod přiděleným číslem na stránkách školy, nepřijatým je rozhodnutí o nepřijetí doručeno písemně.

 

Odvolání

Do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí, prostřednictvím

ředitele střední školy ke krajskému úřadu. Co by mělo obsahovat, se žáci mohou dozvědět v Atlase školství.

 

Zápisový lístek

Odevzdá žák na dané škole do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Může ho vzít zpět a uplatnit znovu na škole, kde bude přijat na odvolání.

 

 

                                                                                                                  Mgr. Lenka Weiserová

Tuto zprávu si můžete stáhnout do pdf.


12. 4. 2018 Zobrazit méně

Stránka