Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou
ZŠ a MŠ Dub nad Moravou příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou
Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí dítěte do 1. třídy >zde 

Školní poradenské pracoviště

Program poradenských služeb ZŠ a MŠ Dub nad Moravou

pro školní rok 2023/2024

 

Poradenské služby ve škole podléhají platné legislativě. Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je tvořeno následujícími pracovníky: školní psycholog, výchovný poradce, kariérní poradce, školní metodik prevence.

Přehled poradenských služeb školního poradenského pracoviště

Poradenské činnosti poskytované školním psychologem – zahrnují konzultační, poradenskou a intervenční péči, diagnostiku a depistáž, metodickou práci

a vzdělávací činnost.

 • Individuální případová práce se žáky s osobními problémy
 • Krizová intervence a následné zpracování krize pro žáky, pracovníky školy a zákonné zástupce
 • Prevence školního neúspěchu žáků
 • Konzultace v oblasti kariérového poradenství v součinnosti s výchovným

    poradcem

 • Techniky a hygiena učení pro žáky
 • Koordinace preventivní práce ve třídě a programů pro třídní kolektivy
 • Podpora tvorby dobrého klimatu ve třídě a spolupráce s třídními učiteli
 • Individuální konzultace pro pedagogy v oblasti výchovně-vzdělávací práce
 • Konzultace s rodiči (zákonnými zástupci) kvůli výchovným a vzdělávacím potížím dětí
 • Depistáž a diagnostika vzdělávacích a výchovných problémů žáků
 • Depistáž žáků nadaných a mimořádně nadaných, žáků s SPU a žáků vyžadujících případná podpůrná opatření obecně
 • Spolupráce s ostatními pracovníky ŠPP pedagogy školy při tvorbě plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů, vypracování pedagogických zpráv školy a vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření uplatněných u žáků školy
 • Potřebná diagnostika v případě kariérového poradenství
 • Spoluúčast na přípravě zápisu k základnímu vzdělávání
 • Pomoc třídním a ostatním učitelům v oblasti metodické
 • Zajištění informovanosti zákonných zástupců v oblasti problematiky poradenství obecně či konkrétní aktuální problematiky (besedy, setkání v rámci tzv. odpoledních kavárniček školy atd.
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a dalšími institucemi aktivními v oblasti poradenství a prevence
 • Vedení záznamů v povinné dokumentaci a dalších potřebné evidence

 

Poradenské činnosti poskytované výchovným poradcem zahrnují poradenské, metodické a informační činnosti, kariérové poradenství a metodicko-informační pomoc s vyplněním dokumentace a tiskopisů souvisejících s přechodem žáků na střední školy.

 

 • Vyhledávání a základní orientační šetření žáků, kteří vyžadují zvýšenou pozornost, návrhy řešení a navazující péče ze strany ŠPP, informování a konzultace s příslušnými zákonnými zástupci
 • Spolupráce s OSPOD, Policií ČR a středisky výchovné péče v případě zajištění služeb přesahujících kompetence školy
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům v případě řešení situací a výchovných postupů u žáků problematických a při řešení opakovaných porušení školního řádu či neúčinnosti udělených výchovných opatření
 • Koordinace kariérového poradenství s dalšími pracovníky ŠPP a školy obecně
 • Jednoduchá skupinová šetření prováděná v souvislosti s volbou povolání, administrace a zpracování těchto dotazníků s následnou interpretací, případná analýza preferencí v oblasti volby dalšího studia či povolání žáků
 • Individuální konzultace se žáky a zákonnými zástupci v oblasti volby povolání
 • Organizace návštěv žáků školy v informačních poradenských centrech úřadu práce, informování žáků a jejich zák. zástupců o dalších možnostech individuálního využití těchto institucí
 • Organizace návštěv veletrhu středních škol SCHOLARIS v Olomouci
 • Koordinace předávání informací a administrace přihlášek a zápisových lístků na střední školy, metodická pomoc s vyplněním formulářů žáky a jejich zákonnými zástupci
 • Vedení potřebné dokumentace výchovného poradce umožňující doložit rozsah a obsah činností směrem k žákům a jejich zákonným zástupcům
 • Účast na jednáních vedení školy se zákonnými zástupci žáků s výchovnými a vzdělávacími problémy či dalších jednáních vyvolaných školou či zák. zástupci
 • Úzká spolupráce se školním psychologem v případě řešení konkrétních případů vyžadujících účast výchovného poradce
 • Spolupráce s ostatními pracovníky ŠPP pedagogy školy při tvorbě plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů, vypracování pedagogických zpráv školy a vyhodnocování účinnosti podpůrných opatření uplatněných u žáků školy

 

Personální zabezpečení činností ŠPP:

Mgr. Lucie Binarová – školní psycholog

Kontakt: psycholog@skoladub.cz,

585 964  244

Konzultační hodiny:

po domluvě e-mailem nebo telefonicky

Mgr. Hana Kremplová - výchovný poradce,

Kontakt: kremplova@skoladub.cz,

585 964 244

Konzultační hodiny:

po domluvě e-mailem nebo telefonicky

Mgr. Lenka Weiserová – kariérní poradce  Kontakt: weiserova@skoladub.cz, 585 964 223

Konzultační hodiny:

po domluvě e- mailem nebo telefonicky

Mgr. Pavel Rychlý – preventista sociálně patologických jevů

Kontakt: rychly@skoladub.cz,

Konzultační hodiny:

po domluvě e-mailem nebo telefonicky

 

 

 

Základní škola

Nabízíme Vám pomoc či poradenství školního psychologa Mgr. Lucie Binarové  na telefonním čísle

731 368 293 

Je možné využít i e-mailovou komunikaci na adrese:

 psycholog@skoladub.cz


Konzultační hodiny výchovného poradce  pro žáky pondělí 9:10 - 9:20
čtvrtek 9:10 - 9:20
nebo dle domluvy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

O naší škole

Vítejte na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Dub nad Moravou. Naším zřizovatelem je městys Dub nad Moravou, obec s bohatou historií a řadou památek, která se nachází v úrodné hanácké nížině mezi bývalými okresními městy Olomouc, Přerov a Prostějov. Dominantou obce i okolí je místní barokní kostel a zdejší poutě jsou proslavené v celém regionu.