Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou
ZŠ a MŠ Dub nad Moravou příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou
Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ >zde 

Uskutečněné projekty

 

Rozvoj infrastruktury ZŠ a MŠ Dub nad Moravou  je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu

 

Rozvoj infrastruktury ZŠ a MŠ Dub nad Moravou

Název operačního programu

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl

SC 2.4

Číslo výzvy

12.výzva nositele ITI Olomoucké aglomerace, 66.výzva ŘO IROP

Výzva

12.výzva nositele ITI Olomoucké aglomerace - ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

66.výzva ŘO IROP - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI

Registrační číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005759

Datum zahájení projektu

01.09.2016

Datum ukončení projektu

28.2.2019

Příjemce podpory
a realizátor projektu

Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace

Pod Školou 209, 783 75 Dub nad Moravou

Statutární zástupce příjemce

Mgr. Radim Voštinka, ředitel školy

 

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je vybudování nové přístavby budovy školy, ve které se bude nacházet učebna pro výuku cizích jazyků a venkovní učebna pro výuku přírodopisu, přírodovědy, prvouky. Součástí projektu je i modernizace učebny na výuku fyziky a chemie, pořízení vybavení, úprava venkovního prostranství, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zajistit kvalitnější výuku v oblasti klíčových kompetencí za účelem zvýšení budoucího uplatnění žáků školy na trhu práce.

 

Výsledky projektu:

V důsledku realizace projektu bude zkvalitněna infrastruktura školy natolik, že dojde k modernizaci výuky, rozvoji znalostí žáků a jejich praktických dovedností. Žáci budou mít k dispozici nové a moderní prostory a technologie, které se zaslouží o implementaci zajímavých forem výuky. Projekt je zaměřen na modernizaci školy tak, aby odpovídala současným požadavkům na poskytování kvalitního vzdělávání při využívání moderních technologií. To se týká především výuky cizích jazyků, fyziky, chemie a dále také výuky přírodopisu, přírodovědy, prvouky. Mimo to bude jazyková učebna spolu s učebnou fyzikálně-chemickou sloužit k dalším podpůrným vzdělávacím činnostem při spolupráci s jinými školami. Využití nových či nově rekonstruovaných prostor se také dotkne dětí v rámci mimoškolních zájmových aktivit. Předkládaný projekt odráží potřeby kvalitní průpravy při získávání a rozšiřování znalostí v oblasti cizích jazyků, aplikace praktických dovedností i budování pozitivního vztahu k přírodě.

 

logo       Škola otevřená Evropě.

 

"Tento projekt byl realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie."

V únoru 2016 jsme požádali o grant na realizaci projektu v rámci klíčové akce 1 programu Erasmus+. Tento program Evropské komise umožňuje vybraným školám vyslat pedagogické pracovníky na vzdělávací kurzy do zahraničí a vedle jazykových schopností si vylepšit dovednosti metodologické, manažerské a organizační.

Získaný grant 22.121euro bude v našem případě využitý na jazykové kurzy němčiny v Rakousku, angličtiny ve Velké Británii a na Maltě, kurz tzv. outdoorové pedagogiky v Rumunsku a  kurz organizování mezinárodních projektů v Itálii. Ředitel školy spolu s dalším pedagogem se zúčastní tzv. stínování kolegů ve škole v polském městě Lesnica, kdy půjde o získání inspirace a osvojení dalších efektivních metod vedení školy.

Celkem v období dvouletého trvání projektu vyjede na zahraniční vzdělávací akce 8 pracovníků školy, kteří se zúčastní 10 kurzů.

Zpracovala Mgr. Ivana Buchtová, koordinátor projektu.

"Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem."

Hodnocení prvního roku projektu 

Hodnocení jednotlivých mobilit: Mgr. Pavlína Vrbová

                                                                      Mgr. Eva Hansgutová a Mgr. Marta Vavrysová

                                                                       Mgr. Pavel Rychlý

                                                                 Bc. Kateřina Paděrová

                                                                 Mgr. Ivana Buchtová

                                                                 Mgr. Radim Voštinka

                                                                 Hana Kotulková

                                                                 Mgr. Hana Kremplová

Šíření výsledků projektu

Evaluace projektu

Název projektu: Extra třída

 

Naše škola ZŠ a MŠ Dub nad Moravou se začátkem školního roku 2015/2016 zapojila do projektu s názvem Extratřída. Dle výzvy měl být projekt zaměřený
na zkvalitnění života v obci nebo čtvrti, kde se nachází daná škola, která posléze může získat grant od Nadačního fondu Tesco na realizaci svého projektu. Obsahem projektu mohla být organizace akce, jako je společná dílna, festival, happening apod., nebo např. výstava, naučná stezka, výsadba rostlin či stromů atd. Představivosti se meze nekladly, důležité bylo, aby projekt vycházel z potřeby místních lidí a měl pozitivní dopad na život místní komunity. Škola mohla na realizaci takového projektu získat grant až 30 tisíc Kč.

Třída 7.A pod vedením Mgr. Pavla Rychlého připravila projekt s názvem Zdigitalizované vzpomínky. Extratřídě ze ZŠ a MŠ Dub nad Moravou se podařilo vytvořit projekt, kde se senioři budou za pomoci vnoučat snažit zdigitalizovat své vzpomínky, jak už napovídá název projektu.

Podstatou projektu je zdigitalizování starých fotek a uložení fotek
na usb flash disk, který si pak senioři mohou odnést domů. Podstatná část projektu
se uskuteční v naší nové počítačové učebně. Zde budou senioři po boku svých vnoučat spolupracovat na zdigitalizování předem připravených materiálů (fotografie, staré dopisy,…).

V závěrečné fázi projektu bude veřejná prezentace a poté společné setkání všech, kteří na projektu spolupracovali. Po ukončení projektu vytvoříme i přehledné fotoknihy, které budou volně přístupné jak ve školní, tak v obecní knihovně. 

Projekt byl vypracován do nejmenších detailů a dočkal
se od Nadačního fondu TESCO zasloužené podpory. Díky tvrdé práci se podařila získat dotace o celkové výši 31 475 kč.

 


 

Logo projektu

Název projektu: Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cílem projektu je motivovat žáky k přijetí zásad zdravého životního stylu jako přirozené potřeby pro život, a přispět tak k posílení jejich fyzické a psychické kondice. Projekt je dále zaměřen na rozšíření a obohacení metod a forem výuky v oblasti výchovy a vzdělávání ke zdraví prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Spoluprací na projektu získáme nejen nejnovější informace o dané problematice, ale i moderní materiální vybavení pro propagaci zdravého životního stylu na naší škole.

 

Více o výzvě a prohlášení ministra školství ČR zde.

 


 

Logo projektu

Název projektu: Digitálně a interaktivně

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Naše škola je partnerem projektu Digitálně a interaktivně, financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.


Cílem projektu je zásadním způsobem přispět k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků škol pro využívání moderních digitálních technologií ve výuce. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle jsou jednotlivé vzdělávací programy využívající e-learningové podpory, evaluačních nástrojů a systém mentoringu a koučinku.


Vzdělávací programy jsou koncipovány s důrazem na praktická cvičení pedagogů a přímé využití ICT ve výuce. Důležitou součástí je nákup mobilních dotykových zařízení pro pedagogy. Požadavku informační gramotnosti u žáků totiž nelze dosáhnout bez informačně gramotných pedagogů. Realizací projektu dochází ke komplexnímu rozvoji lidských zdrojů v počátečním vzdělávání reflektující moderní trendy v ICT.


Projekt Digitálně a interaktivně reaguje na výše uvedenou situaci a efektivně ji řeší. Cílem projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků zapojených základních a středních škol (partnerů projektu) při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky, tedy rozvíjení dovedností zapojených pedagogů pracovat a využívat ICT při výuce, nejen v rámci jejich přípravy na výuku.


Příjemcem dotace v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je ART ECON – Střední škola, s r.o. Projekt z oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0030 je realizován pro 50 základních a středních škol z Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského kraje a Kraje Vysočina. Pro aktivity projektu je z OP VK vyčleněna částka téměř 35 mil. Kč.


Doba realizace projektu: září 2014 – červenec 2015.

Ke stažení:

Tisková zpráva I

Tisková zpráva II

Tisková zpráva III

Tisková zpráva IV

 

 

Banner projektu

 


 

Logo projektu

Název projektu:

Zkvalitnění vzdělávání v ZŠ a MŠ Dub nad Moravou

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy: 56

Datum zahájení projektu: 1.7.2015

Datum ukončení projektu: 31.12.2015

 

Cíle realizace klíčové aktivity:

V rámci projektu jsou realizovány celkem 3 tzv. šablony:

 

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

 

  1. Zahraniční jazykový kurz pro učitele

 

  1. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

 

Cílem uvedených aktivit je zvýšení zájmu o čtenářství, zlepšení čtenářské gramotnosti a rozvoj jazykových kompetencí pedagogů a vybraných žáků ZŠ.

 

Popis realizace klíčové aktivity:

Postupně jsou zaváděny tzv. čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura ve 2. až 9. ročníku, přičemž pro tuto práci se přednostně využívají knihy pořízené z projektového grantu. Žákovská knihovna byla rozšířena o cca 500 nově zakoupených titulů.

Tři vyučující anglického jazyka se zúčastnili dvoutýdenních jazykových kurzů v zahraničí, a to jazykově a metodicky zaměřených. Celkem 10 žáků 7. ročníku s pedagogickým doprovodem se v listopadu 2015 zúčastní týdenního výukově – vzdělávacího pobytu ve Velké Británii, kde budou navštěvovat výuku v jazykové škole a seznamovat se s reáliemi země.

 

Rozpočet projektu celkem: 556 011,-Kč

 

Ke stáhnutí PDF o projektu

 


Logo projektu

Název projektu:

Rozvoj technických dovedností žáků ZŠ a MŠ Dub nad Moravou

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy: 57

Datum zahájení projektu: 1.9.2015

Datum ukončení projektu: 31.12.2015

 

Cíle realizace klíčové aktivity: Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. Nově vybavená školní dílna umožní potřebný  rozvoj technických a pracovních kompetencí žáků školy.

 

Popis realizace klíčové aktivity: Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení. Pro realizaci aktivity bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga. Odborně zaměřené vzdělávání pedagoga v rámci DVPP přispěje k úspěšné realizaci projektu.

 

Rozpočet projektu celkem: 212 481 Kč

 

Ke stáhnutí PDF o projektu

Základní škola

Nabízíme Vám pomoc či poradenství školního psychologa Mgr. Lucie Binarové  na telefonním čísle

731 368 293 

Je možné využít i e-mailovou komunikaci na adrese:

 psycholog@skoladub.cz


Konzultační hodiny výchovného poradce  pro žáky pondělí 9:10 - 9:20
čtvrtek 9:10 - 9:20
nebo dle domluvy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

O naší škole

Vítejte na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Dub nad Moravou. Naším zřizovatelem je městys Dub nad Moravou, obec s bohatou historií a řadou památek, která se nachází v úrodné hanácké nížině mezi bývalými okresními městy Olomouc, Přerov a Prostějov. Dominantou obce i okolí je místní barokní kostel a zdejší poutě jsou proslavené v celém regionu.